جمشید محمدی،مدیر کل بیمه سلامت گیلان،حذف نسخه های کاغذی
29 آذر 1400
مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان خبر داد:

ازاول دی ماه هیچ نسخه کاغذی پذیرفته نخواهد شد

جمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان خبر داد از اول دی‌ ماه هیچگونه نسخه کاغذی پذیرفته نخواهد شد.