جشنواره ایده های خلاقانه،ترغیب افراد به واکسن،معاونت بهداشتی علوم پزشکی
17 آبان 1400

برگزاری جشنواره ایده های خلاقانه برای ترغیب افراد به واکسیناسیون در رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه در نظر دارد با همراهی معاونت بهداشتی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، جشنواره ای را با محوریت "ایده های خلاقانه برای ترغیب افراد برای واکسیناسیون" برگزار کند.