جایگاه های پمپ بنزین
ادغام کارت سوخت و بانکی 11 مرداد 1402

ادغام کارت سوخت و بانکی

بزودی قرار است کارت سوخت و کارت بانکی ادغام شوند.