تامین اجتماعی گیلان،سوابق بیمه ای، دوران اشتغال
دانشجویان می توانند ایام تحصیلات دانشگاهی خود را به سوابق بیمه‌ای تبدیل کنند 29 آذر 1401
بیمه دانشجویان ؛ طرحی برای آینده‌ای مطمئن

دانشجویان می توانند ایام تحصیلات دانشگاهی خود را به سوابق بیمه‌ای تبدیل کنند

دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار گیرند و در حین تحصیل برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند. سوابق بیمه‌ای دانشجویان با افراد شاغل فرقی ندارد و به سوابق بیمه‌ای دوران اشتغال بعد از تحصیل آنان متصل می‌شود.