برق منطقه ای گیلان،رتبه ی اول،سیستمهای حفاظتی
19 دی 1400
در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور:

کسب رتبه اول برق منطقه‌ای گیلان در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ

شرکت برق منطقه‌ای گیلان در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در سال 1400 موفق به کسب رتبه اول شد.