بازسازی غزه
آقای زاکانی! اگر عُرضه دارید فکری برای آلودگی کُشنده، مصائب اجاره‌نشینی، رشد فزایندهٔ حضور کودکان و زنان مستمند بر سر چهارراه‌ها بکنید، بازسازی غزه پیشکش! 03 آذر 1402

آقای زاکانی! اگر عُرضه دارید فکری برای آلودگی کُشنده، مصائب اجاره‌نشینی، رشد فزایندهٔ حضور کودکان و زنان مستمند بر سر چهارراه‌ها بکنید، بازسازی غزه پیشکش!

زید آبادی در واکنش به اعلام آمادگی زاکانی برای بازسازی غزه نوشت: آقای زاکانی اما اگر واقعاً توانایی بازسازی و سازندگی جایی را دارد، اول برای ترافیک جانکاه، تراکم خفه‌کننده، آلودگی کُشنده و مستمر، مصائب اجاره‌نشینی، رشد فزایندهٔ حضور کودکان و زنان مستمند بر سر چهارراه‌ها فکری کنید.