انسیه خزعلی
دولت مخالف تشکیل وزارتخانه خانواده است 11 مرداد 1402
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

دولت مخالف تشکیل وزارتخانه خانواده است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دولت مخالف تشکیل وزارت‌خانه خانواده است و معتقدیم بجای آن سازمان زنان و خانواده تشکیل گردد.