امین افقی ،توسعه صادرات،مجتمع بندری کاسپین،مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر
17 آبان 1400
در نشست مشترک معاونت بندری منطقه آزاد انزلی و مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر مطرح شد:

توسعه صادرات و ترانزیت درمجتمع بندری کاسپین با راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی

گفتگوی مهندس امین افقی معاون امور بندری با مدیر عامل و معاونین مجتمع بندری کاسپین و تجار فعال در کشتیرانی دریای خزر