اطلاعات هویتی و شناسنامه ای
اعلام جزییات ادغام کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند 08 شهریور 1402

اعلام جزییات ادغام کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند

تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی در برنامه هفتم توسعه عملیاتی می‌شود