اراضی شالیزاری گیلان
تولید ۷۲۰ هزار تن برنج سفید در گیلان 05 شهریور 1402

تولید ۷۲۰ هزار تن برنج سفید در گیلان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کشت مکانیزه در بیش از ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۷۲۰ هزار تن برنج سفید در شالیزراهاری گیلان تولید شود.