16 اسفند 1401

دسترسی آزاد به اطلاعات

دسترسی آزاد به اطلاعات گامی به‌سوی دموکراسی آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق نو در دنیا به شمار می‌روند. دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق شهروندی روشی برای مبارزه با فساد است. دسترسی به اطلاعات رابطه مردم با حکومت را تنظیم می‌کند. آزادی اطلاعات یکی از عناصر مهم شفافیت است. کشورهای توسعه‌یافته […]

یادداشت
چیزی یافت نشد !