۰ تکتم نیوز/کارشناسان FATF گزارش‌های رسمی کشور‌ها را در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و.. ملاک قرار داده و میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را اعلام می‌کنند. تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار دارند.

تکتم نیوز/کارشناسان FATF گزارش‌های رسمی کشور‌ها را در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و.. ملاک قرار داده و میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را اعلام می‌کنند. تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار دارند.