محمود احمدی نژاد در جمع طرفداران خود گفت:ان شاءالله بزودی همه چیز به تنظیم خودش برمی گردد.

تکتم نیوز/محمود احمدی نژاد در جمع طرفداران خود گفت: وقتی این گوشه و کنار چیزهایی می بینیم، می گوییم این مال ما نیست اما فشارهای اقتصادی و چیزهای دیگری آمده و کمی از تنظیم خودمان خارج شدیم. ان شاءالله بزودی همه چیز به تنظیم خودش برمی گردد.