۰ تکتم نیوز/ناو اقیانوس پیمای شهید مهدوی نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفر درجه وارد نیمکره جنوبی شده و به این ترتیب اولین ماموریت اقیانوسی سپاه ثبت شد. این ناو به نوعی یک پایگاه دریایی متحرک به طول ۲۴۰ متر، عرض ۳۲ متر، تناژ سبک ۱۴ هزار تن است و ظرفیت بارگیری ۴۱ […]

تکتم نیوز/ناو اقیانوس پیمای شهید مهدوی نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفر درجه وارد نیمکره جنوبی شده و به این ترتیب اولین ماموریت اقیانوسی سپاه ثبت شد. این ناو به نوعی یک پایگاه دریایی متحرک به طول ۲۴۰ متر، عرض ۳۲ متر، تناژ سبک ۱۴ هزار تن است و ظرفیت بارگیری ۴۱ هزار تن و قابلیت پیمایش دریانوردی : ۱۸ هزار مایل دریایی ، سرعت ۱۸ گره دریایی را دارد.