۰ تکتم نیوز/برای سال ۱۴۰۳، موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه شده‌اند

تکتم نیوز/برای سال ۱۴۰۳، موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه شده‌اند