۰ تکتم نیوز/در حمله موشکی و پهپادی سپاه، دو پایگاه نواتیم و رامون در منطقه صحرای نقب مورد هدف قرار گرفتند.

تکتم نیوز/در حمله موشکی و پهپادی سپاه، دو پایگاه نواتیم و رامون در منطقه صحرای نقب مورد هدف قرار گرفتند.