۰ تکتم نیوز/سخنگوی شورای نگهبان خبر از کاهش سربازی داد. طبق آخرین مصوبه مجلس، میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد. البته این کاهش در طول ۵ سال آینده تحقق خواهد یافت.

تکتم نیوز/سخنگوی شورای نگهبان خبر از کاهش سربازی داد. طبق آخرین مصوبه مجلس، میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد. البته این کاهش در طول ۵ سال آینده تحقق خواهد یافت.