۰ تکتم نیوز/ساعات روزه‌داری و اوقات افطار در سراسر جهان برای رمضان سال ۲۰۲۴، از سحر تا غروب بین ۱۲تا ۱۷ ساعت طول می‌کشد، بسته به اینکه در کجای جهان هستید.

تکتم نیوز/ساعات روزه‌داری و اوقات افطار در سراسر جهان برای رمضان سال ۲۰۲۴، از سحر تا غروب بین ۱۲تا ۱۷ ساعت طول می‌کشد، بسته به اینکه در کجای جهان هستید.