۰ تکتم نیوز/محمود نبویان، رای اول شهر تهران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کمترین میزان رای را در تمامی ادوار انتخابات مجلس به خود اختصاص داده است.

تکتم نیوز/محمود نبویان، رای اول شهر تهران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کمترین میزان رای را در تمامی ادوار انتخابات مجلس به خود اختصاص داده است.