۰ تکتم نیوز/سازمان پزشکی قانونی آمار نزاع در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. معمولا استان‌هایی که بیشترین جمعیت را دارند، بیشترین آمار دعوا و درگیری را هم دارند. برای درک بهتر در اینجا میزان نزاع را نسبت به جمعیت استان می‌بینیم.

تکتم نیوز/سازمان پزشکی قانونی آمار نزاع در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. معمولا استان‌هایی که بیشترین جمعیت را دارند، بیشترین آمار دعوا و درگیری را هم دارند. برای درک بهتر در اینجا میزان نزاع را نسبت به جمعیت استان می‌بینیم.