۱۲ تکتم نیوز/داده‌های هزینه درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌کند، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ حدود نیمی از خانوارهای شهری فاقد خودروی شخصی هستند. به طور دقیق‌تر، طبق این آمار ۵۳.۷۲ درصد از خانوارهای شهری از خودروی شخصی استفاده می کنند و حدود ۴۶.۲۸ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی […]

تکتم نیوز/داده‌های هزینه درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌کند، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ حدود نیمی از خانوارهای شهری فاقد خودروی شخصی هستند. به طور دقیق‌تر، طبق این آمار ۵۳.۷۲ درصد از خانوارهای شهری از خودروی شخصی استفاده می کنند و حدود ۴۶.۲۸ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی هستند.

همچنین طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای ‌اسلامی به نقل از پایگاه رفاه ایرانیان منتشر کرده است، ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی دارای حداقل ۲ خودرو هستند که این تعداد برابر با حدود ۳ میلیون خانوار است. از سوی دیگر، حدود ۳ درصد از خانوارهای ایرانی حداقل سه خودرو دارند که این تعداد برابر با حدود ۸۰۰ هزار خانوار می‌باشد.

از سوی دیگر، ۱۲.۵۵ درصد از خانوارهای شهری از موتور به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کنند. این نرخ در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۶.۶۳ درصد گزارش شده است. همچنین در بین خانوارهای روستایی، ۳۷.۰۹ درصد از کل خانوارها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند و حدود ۶۲.۹۱ درصد از خانوارهای روستایی فاقد خودروی شخصی می‌باشند. از سوی دیگر، ۲۳.۳۶ درصد از خانوارهای روستایی از موتور به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کنند.این داده‌های بیانگر استفاده بیشتر موتور سیکلت در روستاها نسبت به شهر می‌باشد. همچنین شهرنشین‌ها بیشتر از روستانشین‌ها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. نکته آن است که ممکن است یک خانواده به طور همزمان دارای خودروی شخصی و موتور سیکلت باشد.

توزیع خودروی شخصی در بین دهک‌های درآمدی
طبق داده‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، تنها ۱۲.۹۹ درصد از خانوارهای شهری عضو دهک اول، به عنوان کم درآمدترین گروه در جامعه دارای خودروی شخصی بوده‌اند. در واقع می‌توان گفت حدود ۸۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک اول فاقد وسیله نقلیه شخصی بوده‌اند. از سوی دیگر، حدود ۸۳.۳۳ درصد از خانوارهای شهری در دهک دهم درآمدی دارای اتوموبیل شخصی بوده‌اند. در واقع تنها حدود ۱۶.۶۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک دهم از اتومبیل شخصی استفاده نمی‌کنند.

این مساله در کنار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چند خودرویی بودن برخی از خانوارها، می‌تواند بیانگر ناکارآمدی اساسی در توزیع یارانه‌های مربوط به خودرو باشد. به عنوان مثال، سهمیه بنزین در شرایط فعلی به حدود ۸۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک درآمدی اول تعلق نمی‌گیرد. با این حال، ۸۳ درصد از خانوارهای شهری در دهک دهم درآمدی از آن استفاده می‌کنند.

همچنین می‌توان توزیع ناعادلانه یارانه پنهان سوخت را نیز در این داده‌ها مشاهده کرد. در صورتی که بخش بسیار بزرگی از دهک‌های پایین درآمدی از یارانه پنهان بنزین به دلیل عدم داشتن خودرو استفاده نمی‌کنند، این یارانه نصیب گروه‌های ثروتمندتر جامعه می‌شود. در صورتی که هدف اصلی اعطای یارانه حمایت از اقشار کم درآمد در یک جامعه است.

طبق داده‌های هزینه درآمد خانوار، ۳۱.۹۶ درصد از خانوارهای شهری در دهک دوم درآمدی، ۴۰.۸۲ درصد از خانوارهای شهری در دهک سوم درآمدی، ۴۸.۷۱ درصد از خانوارهای شهری در دهک چهارم درآمدی، ۵۷.۶۲ درصد از خانوارهای شهری در دهک پنجم درآمدی، ۵۶.۷۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک ششم درآمدی، ۶۱.۶۹ درصد از خانوارهای شهری در دهک هفتم درآمدی، ۶۷.۸۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک هشتم درآمدی، و ۷۵.۴۵ درصد از خانوارهای شهری در دهک نهم درآمدی دارای اتومبیل شخصی هستند.همچنین در مناطق روستایی کشور، تنها ۳.۴۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک اول درآمدی دارای اتومبیل شخصی هستند. در واقع می‌توان گفت حدود ۹۶.۵۳ درصد از خانوارهای روستایی در دهک اول درآمدی فاقد خودروی شخصی هستند. از سوی دیگر، در دهک دهم درآمدی حدود ۶۷ درصد از خانوارهای روستایی دارای اتومبیل شخصی هستند.

  • منبع خبر : بهار نیوز