کاردار سابق ایران در آذربایجان گفت: احمدی‌نژاد بنیانگذار رانت، فساد اداری، اختلاس و ... در جمهوری اسلامی است، نمی‌گویم قبلاً نبوده کم و بیش بوده، احمدی‌نژاد همه باندش را فرش به عرش رساند که همگی ناشی و چاپلوس بودند.

تکتم نیوز/افشار سلیمانی، کاردار اسبق ایران در آذربایجان می گوید؛«پای محصولی را احمدی‌نژاد به پروژه سوآپ نفتی باز کرده و باید پاسخ دهد که چرا این کار را انجام داد؟بنده به خاطر دارم حتی یکبار به اردبیل آمده بودم یکی از کارمندان همیاری‌ها که فرد محتاطی بود، چمدان دلار را به او داده و گفته بودند که دلارها را به تهران ببرد، آنها را بفروشد و مبلغ را به حساب واریز کند. زمانی که احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد همین قضیه تبدیل به پرونده‌ای برای او شد که شنیدم محکوم شده بود اما در نهایت پرونده را بستند که فکر می‌کنم در حال حاضر آقایان با خود می‌گویند که ای کاش همان موقع از طریق پرونده مذکور مانع حضور احمدی‌نژاد در ریاست جمهوری می‌شدند.

او ادعای برهم خوردن رابطه محصولی و احمدی نژاد را باور ندارد و می گوید؛«این امکان وجود دارد که روابط احمدی‌نژاد و محصولی بهم نخورده و ادعای روابط شکرآب آنها تنها یک نمایش است چراکه محصولی تا جایی پیش رفت که برای احمدی‌نژاد وزیر کشور شد اما بعد از اینکه احمدی‌نژاد با نظام و رهبری مشکل پیدا کرد به تدریج افراد از او دور شدند و خودش مانده بود و مشایی و بقایی.»بنده به خاطر دارم حتی یکبار به اردبیل آمده بودم یکی از کارمندان همیاری‌ها که فرد محتاطی بود، چمدان دلار را به او داده و گفته بودند که دلارها را به تهران ببرد، آنها را بفروشد و مبلغ را به حساب واریز کند. زمانی که احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد همین قضیه تبدیل به پرونده‌ای برای او شد که شنیدم محکوم شده بود اما در نهایت پرونده را بستند که فکر می‌کنم در حال حاضر آقایان با خود می‌گویند که ای کاش همان موقع از طریق پرونده مذکور مانع حضور احمدی‌نژاد در ریاست جمهوری می‌شدند.

بنده با توجه به برخوردی که با احمدی‌نژاد داشتم متوجه شدم او فرد فرصت‌طلب و توطئه‌گر است. او همیشه برای مخالفان خود تور پهن می‌کرد و آن فرد مجبور به استعفا می‌شد. بر همین اساس تیمی در اردبیل ساخته بود.پای محصولی را احمدی‌نژاد به پروژه سوآپ نفتی باز کرده و باید پاسخ دهد که چرا این کار را انجام داد؟ محصولی چه نقشی در این بازی داشت؟ متولی امر که سازمان همیاری‌های استان اردبیل بود.

از طرفی خود احمدی‌نژاد هم نسبت به استان اردبیل بیگانه بود و شناختی نداشت، بعد هم که آمد محصولی را وصل کرد که اصل قضیه او باشد و همه کارها را به او سپرده بود به نحوی که پول را هدایت می‌کرد.