۱۲ تکتم نیوز/شرکت گاز گیلان تعرفه جدید گاز بها را اعلام کرد.

تکتم نیوز/شرکت گاز گیلان تعرفه جدید گاز بها را اعلام کرد.