روزنامه جوان مدعی همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با «سازمان‌های براندازی آمریکا» شده اما نام الهه محمدی را به اشتباه «الهام» نوشته است!

تکتم نیوز/روزنامه جوان در گزارش مفصلی مدعی همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با «سازمان‌های براندازی آمریکا» شده اما در همین گزارش حتی نام الهه محمدی را به اشتباه «الهام» نوشته است!