۱۱ تکتم نیوز/حقابه سالیانه ایران از رودخانه هیرمند سالیانه حدود چهار برابر سد کرج می‌شود که متاسفانه طی سال‌های گذشته این مسئله رعایت نشده است. طی روزهای گذشته عدم تخقق حقآبه ایران توسط افغانستان دوباره بحث‌برانگیز شده است. مشکل اصلی سد کجکی ایجاد شده روی هیرمند است که باید راه‌حلی برای آن اندیشه شود.

تکتم نیوز/حقابه سالیانه ایران از رودخانه هیرمند سالیانه حدود چهار برابر سد کرج می‌شود که متاسفانه طی سال‌های گذشته این مسئله رعایت نشده است.

طی روزهای گذشته عدم تخقق حقآبه ایران توسط افغانستان دوباره بحث‌برانگیز شده است. مشکل اصلی سد کجکی ایجاد شده روی هیرمند است که باید راه‌حلی برای آن اندیشه شود.