۱۷ تکتم نیوز/مقاومت فلسطین در جریان نبرد «طوفان الاقصی» توانست در مقاطعی مساحتی از اراضی اشغالی به وسعت دو برابر نوار غزه را به کنترل خود دربیاورد.

تکتم نیوز/مقاومت فلسطین در جریان نبرد «طوفان الاقصی» توانست در مقاطعی مساحتی از اراضی اشغالی به وسعت دو برابر نوار غزه را به کنترل خود دربیاورد.