۲۴ به گزارش تکتم نیوز،اعضای شورا و شهردار رشت از بازگشایی خیابان سعدی به خیابان سرگل بازدید کردند

به گزارش تکتم نیوز،اعضای شورا و شهردار رشت از بازگشایی خیابان سعدی به خیابان سرگل بازدید کردند