۲۳ تکتم نیوز/محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی، به اسامی برخی از دولتمردان سابق و اعضای حزب اعتدال و توسعه که در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام کرده اند، اشاره کرده است.همچنین آقایان علوی، جمشید انصاری، نوبخت و چند نفر از استانداران ثبت‌نام کردند.

تکتم نیوز/محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی، به اسامی برخی از دولتمردان سابق و اعضای حزب اعتدال و توسعه که در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام کرده اند، اشاره کرده است.همچنین آقایان علوی، جمشید انصاری، نوبخت و چند نفر از استانداران ثبت‌نام کردند.