مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه صبح روز شنبه، اول مهر ۱۴۰۲ (به وقت کشورمان)، مرکز خورشید به نقطه اعتدال پاییزی رسیده و فصل پاییز در نیمکره شمالی زمین آغاز خواهد شد و این در حالی است که در نیمکره جنوبی آغاز بهار را جشن می‌گیرند.

تکتم نیوز/اعتدال پاییزی، برابران پاییزی که گاهی سَر میزو یا ترازوی تیرماهی خوانند، در نیم‌کره شمالی، در ستاره‌شناسی به برابری شب و روز گفته می‌شود که اندک اندک حرکت خورشید از خط وسط یا محور صفحه استوای زمین به سمت جنوب آسمان می‌رود. میزان یا ترازوی پائیزی یکی از دو اعتدالی است که در هر سال رخ می‌دهد (برابری دیگر اعتدال بهاری است ).

تساوی یا ترازوی پائیزی در نیم‌کره شمالی هم‌زمان با آغاز فصل پائیز است و در خراسان به آن سر میزو می گویند و برابر است با اعتدال بهاری در نیم‌کره جنوبی که هم‌زمان با آغاز فصل بهار است

مهندس مسعود عتیقی اظهار کرد: با توجه به اینکه مدار حرکت ظاهری خورشید بر کره آسمان که به نام دایرهالبروج شناخته می‌شود، با مدار استوای آسمان ۲۳.۵ درجه زاویه دارد، این مدارات فرضی در آسمان، در دو نقطه با یکدیگر تقاطع دارند.

وی گفت: یکی از این نقاط، اعتدال بهاری همان آغاز نوروز و سال نو است و دیگری اعتدال پاییزی است.عتیقی خاطر نشان کرد: صبح روز شنبه، اول مهر ۱۴۰۲ در ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه، مرکز خورشید به نقطه اعتدال پاییزی رسیده و فصل پاییز در نیمکره شمالی زمین آغاز خواهد شد. این در حالی است که در دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین، فصول عکس یکدیگر رخ داده و در ابتدای پاییز در نیمکره شمالی، ساکنان نیمکره جنوبی در آغاز بهار قرار خواهند داشت.وی اظهار کرد: در برخی از مناطق طول روز در زمان اعتدال پاییزی کمی بیشتر از ۱۲ ساعت است؛ به طور مثال در هنگام اعتدال پاییزی، روز در تهران نزدیک به ۱۲ ساعت و ۸ دقیقه به درازا می‌انجامد، ولی دو روز بعد از این تاریخ یعنی سوم مهرماه، طول روز و شب به ۱۲ ساعت می‌رسد.