۴۳ به گزارش تکتم نیوز،، رحیم شوقی،۸ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران فضای سبز شهری که با حضور بشر دانش معاون خدمات شهری ، مدیران مناطق پنجگانه شهری ،جعفری نیا رئیس سازمان سیما، و فضای سبز و ناظرین فضای سبز برگزار شد با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود فضای سبز شهری اظهار کرد: […]

به گزارش تکتم نیوز،، رحیم شوقی،۸ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران فضای سبز شهری که با حضور بشر دانش معاون خدمات شهری ، مدیران مناطق پنجگانه شهری ،جعفری نیا رئیس سازمان سیما، و فضای سبز و ناظرین فضای سبز برگزار شد با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود فضای سبز شهری اظهار کرد: فرم های ارزشیابی با واقعیت چهره فضای سبز در سطح شهر متفاوت است.
وی بر تسریع در اصلاح ساختاری و افزایش سرانه فضای سبز شهری تاکید کرد و افزود: برنامه ریزی برای ایجاد پارک های جدید باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
شهردار رشت تصریح کرد: مدیران مناطق نسبت به نظارت ویژه بر عملکرد پیمانکاران حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری باید توجه ویژه داشته باشند.