تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی در برنامه هفتم توسعه عملیاتی می‌شود

تکتم نیوز/ادغام کارت ملی با کارت های بانکی وارد مرجله اجرایی شد کارت ملی جایگزین تمام کارت های بانکی می شود قرار است علاوه براینکه کارت ملی جایگزین شناسنامه شود . پیش از این اعلام شده بود شناسنامه ها در کشور جمع می شود شناسنامه ها جمع و همه اطلاعات در کارت ملی هوشمند تجمیع می شود .کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه مصوب کرد که سازمان ثبت احوال کشور تمام اطلاعات هویتی و شناسنامه ای افراد را در کارت ملی تجمیع کند. کمیسیون مصوب کرد که باید به مرور و طی ۵ سال آینده شناسنامه ها حذف شده و کارت ملی جایگزین شناسنامه‌ها شود.

رییس سازمان ثبت احوال از تجمیع کار رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه، تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی از مجلس شورای اسلامی درخواست شده که در کمیسیون تلفیق برنامه نیز با آن موافقت شده است.

بانک ملی ایران در کارت ملی به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد.تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی در برنامه هفتم توسعه عملیاتی می‌شود