در راستای اجرای نظام ارجاع داخلی در سطح مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی، پزشکان شاغل در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان با تحقق 100 درصد میزان ارجاعات تعیین شده توانستند در سطح تامین اجتماعی کشور به رتبه نخست دست یابند.

به گزارش تکتم نیوز
دکترحسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان مطلب فوق افزود طبق معیار تعیین شده توسط
معاونت درمان سازمان، پزشکان مراکز درمانی ملکی باید ۱۰درصد از ویزیت های انجام شده را از طریق نظام ارجاع داخلی برای ادامه درمان به مرحله بعد ارجاع دهند که پزشکان درمان گیلان با ارجاع بیش از میزان تعیین شده توانستند به صددرصد هدف تعیین شده دست یابند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه پزشکان شاغل در مراکز درمان ملکی تامین اجتماعی استان با انجام نزدیک به ۲۰ درصد ویزیت ها از طریق نظام ارجاع داخلی در این زمینه هم جزء ۱۰ استان اول تامین اجتماعی کشور هستند تشریح نمود که پزشکان مراکز درمانی ملکی بیش از ۷۴ درصد از ارجاع دریافتی را پس از اقدامات تشخیصی و درمان به پزشکان ارجاع دهنده بازخورد دادند که در این زمینه هم بالاتر ازمیانگین کشوری بوده اند.