۹ به گزارش تکتم نیوز_ صبح امروز ۸ دی ۱۴۰۱ جلسه ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت به ریاست یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و با حضور معاونین شهردار و مدیران مناطق به منظور تحقق بودجه مناطق و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری در ماههای باقیمانده سال برگزار شد

به گزارش تکتم نیوز_ صبح امروز ۸ دی ۱۴۰۱ جلسه ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت به ریاست یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و با حضور معاونین شهردار و مدیران مناطق به منظور تحقق بودجه مناطق و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری در ماههای باقیمانده سال برگزار شد