شرکت برق منطقه‌ای گیلان در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در سال 1400 موفق به کسب رتبه اول شد.

« بهروز قربانپور » معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان از کسب رتبه اول توسط شرکت برق منطقه ای گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستم به گزارش تکتم نیوز ح فاظت شبکه انتقال برق گیلان خبر داد.
وی افزود: بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای گیلان در بازه زمانی سه ساله منتهی به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰( از نیمه دوم سال ۹۷ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰) در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد صحیح سیستم های حفاظتی موفق به کسب رتبه اول شد. بر اساس این گزارش، شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در این بازه زمانی با ۹۴/۳۲ درصد، رتبه اول را در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای به دست آورد.
گفتنی است که میانگین ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در شبکه برق ایران ۸۵/۳۴ درصد می باشد.