کوروش ابومحبوب مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت استان گیلان خبر داد:گیلان در اجرای طرح نسخه نویسی جز استان های پیشگام است.

به گزارش تکتم نیوز، کوروش ابومحبوب مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی اداره کل بیمه سلامت گیلان در ازتباط زنده تصویری با خبر ۲۰ گفت:۸۰ درصد از نسخه نویسی‌های گیلان الکترونیکی شده است.
براساس قانون از امروز هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از سوی سازمان‌ها و موسسات بیمه‌گر مشمول، خارج از چرخه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک ممنوع است.

گیلان بیش از یک میلیون مشمول بیمه سلامت دارد که براساس قانون از امروز بی نیاز از دفترچه‌های درمانیشان شدند.